Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 lutego 2018 15:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu Wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/

orzekam: Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Jedle jako działki nr 198 i 379 o łącznej pow. 0,7200 ha stanowi mienie gminie.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. Gruntów gm. Łopuszno obr. Jedle jako działka nr 198 i 379 o pow. 0,7200 ha.

W protokole ustalenia stanu władania gruntami wsi Jedle z 1967r. pod poz. 84 zapisane są działki nr 379 i 198 jako mienie gromadzkie wsi Jedle.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Jedle z dnia 14.09.2017r. działki nr 198 i 379 wykorzystywane są w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Na działce nr 198 znajduje się staw, a na działce nr 379 znajduje się altanka będąca miejscem rekreacji mieszkańców wsi. Gmina Łopuszno dba o przedmiotowe nieruchomości przez czyszczenie zbiornika wodnego, regularnie koszenie i odchwaszczanie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art.1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzanie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 1958 r. o radach narodowych dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr 198 i 379położona w obr. Jedle gm. Łopuszno, na dzień wejścia w Zycie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych były użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi Jedle, w świetle przepisu art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowi mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectw, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystanie z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie