Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 marca 2018 11:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257/

orzekam: Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Czartoszowy jako działki nr: 57, 62, 105, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 188, 199, 217, 223, 227, 235, 236, 241, 249, 252, 256, 283, 284, 291, 292, 293, 296, 297, 339, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 397, 398, 400, 401, 402, 479 o łącznej pow. 6,0000 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Czartoszowy jako działki nr: 57, 62, 105, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 188, 199, 217, 223, 227, 235, 236, 241, 249, 252, 256, 283, 284, 291, 292, 293, 296, 297, 339, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 397, 398, 400, 401, 402, 479 o łącznej pow. 6,0000 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Czartoszowy z dnia 13.06.2017r. ww. działki są drogami gminnymi. Gmina Łopuszno jako zarządca dróg dba o nie, poprzez utwardzenie kruszywem, odśnieżanie, oświetlenie przydrożne oraz bieżące prace remontowo - porządkowe. Działki te od najdawniejszych czasów wykorzystywane były jako ogólnodostępne ciągi pieszo - jezdne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 1958 r. o radach narodowych dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr:57, 62, 105, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 188, 199, 217, 223, 227, 235, 236, 241, 249, 252, 256, 283, 284, 291, 292, 293, 296, 297, 339, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 397, 398, 400, 401, 402, 479 położone w obr. Czartoszowy gm. Łopuszno, użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi jako droga, w świetle przepisów art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego,za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie