Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 kwietnia 2018 14:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/

orzekam: Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Sarbice Drugie jako działki nr: 267, 268, 307, 441/1, 441/2, 442 o łącznej pow. 2,0723 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Sarbice Drugie jako działki nr: 267, 268, 307, 441/1, 441/2, 442 o łącznej pow. 2,0723 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Sarbice Drugie z dnia 15.11.2017r. ww. działki wykorzystywane były od najdawniejszych czasów jako ogólnodostępny ciąg pieszo - jezdny. Gmina Łopuszno jako zarządca dróg dba o te drogi, poprzez utwardzenie ich nawierzchni, odśnieżanie, oświetlenie przydrożne i bieżące prace remontowo - porządkowe.

W protokole ustalenie stanu władania gruntami na obszarze wsi Sarbice II z 1968r. pod poz. 103 zapisane są działki nr: 267, 268, 307, 441, 442 we władaniu PPRN w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 1958 r. o radach narodowych dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr 267, 268, 307, 441/1, 441/2, 442 położone w obr. Sarbice Drugie gm. Łopuszno posiadają nieuregulowany stan prawny, użytkowane są wspólnie przez mieszkańców wsi jako drogi, w świetle przepisów art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego,za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie