Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 maja 2018 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/

orzekam: Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Olszówka jako działki nr: 32/1, 32/2, 78/1, 78/2, 92, 129 o łącznej pow. 2,9470 ha stanowi mienie gminie.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Olszówka jako działki nr: 32/1, 32/2, 78/1, 78/2, 92, 129 o pow. 2,9470 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Olszówka z dnia 15.11.2017r. ww. działki są drogami gminnymi. Gmina Łopuszno jako zarządca dróg dba o nie, poprzez utwardzanie ich kruszywem, odśnieżanie, oświetlenie przydrożne oraz bieżące prace remontowo- porządkowe. Działki te od najdawniejszych czasów wykorzystywane były jako ogólnodostępny ciąg pieszo-jezdny.

W operacie ewidencji gruntów obr. Olszówka gm. Łopuszno działki 32, 78, 92 i 129 zapisane jako drogi (dr) we władaniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych.

W rejestrze gruntów wsi Olszówka gm. Łopuszno z 1975 r. działki nr: 32, 78, 92, 129 zapisane są jako drogi gospodarcze we władaniu Urzędu Gminy w Łopusznie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art.1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzanie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 1958 r. o radach narodowych dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr 32/1, 32/2, 78/1, 78/2, 92, 129położone w obr. Olszówka gm. Łopuszno, użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi jako drogi, w świetle przepisów art. 1 ust.i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystanie z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie