Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 czerwca 2018 12:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu Wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/

orzekam:

1.Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Ewelinów jako działki nr: 96, 97, 191, 232, 233, 243, 277, 278, 279, 297, 300, 303, 313, 368, 395, 447, 448, 449, 464, 497, 519, 520, 521, 544, 565, 605, 615, 645, 699, 728, 742, 762, 788, 790, 794, 799, 826, 868, 901, 924, 1112, 1120, 1142, 1146, 1166, 1246, 1256, 1264, 1265, 1713, 1715, o łącznej pow. 21,8200 ha stanowi mienie gminne.2.Umorzyć postępowanie w części dot. uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. Gruntów gm. Łopuszno obr. Ewelinów jako działka nr 2.367 o pow. 1,3400 ha.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Ewelinów jako działki nr: 96, 97, 191, 232, 233, 243, 277, 278, 279, 297, 300, 303, 313, 368, 395, 447, 448, 449, 464, 497, 519, 520, 521, 544, 565, 605, 615, 645, 699, 728, 742, 762, 788, 790, 794, 799, 826, 868, 901, 924, 1112, 1120, 1142, 1146, 1166, 1246, 1256, 1264, 1265, 1713, 1715, o łącznej pow. 23,1600 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Ewelinów z dnia 11.05.2017r. ww. działki są drogami gminnymi. Gmina Łopuszno jako zarządca dróg dba o nie, poprzez utwardzanie ich kruszywem, odśnieżanie, oświetlenie przydrożne oraz bieżące prace remontowo- porządkowe. Działki te od najdawniejszych czasów wykorzystywane były jako ogólnodostępny ciąg pieszo-jezdne.

Pismem z dnia 24.05.2018r. znak: GI.6825.14.2017 Wójt Gminy Łopuszno wycofał wniosek w części dot. uznania za mienie gminne działki nr 2.367 o pow. 1,3400 ha położonej w obr. Ewelinów gm. Łopuszno.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzje o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzanie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 1958 r. o radach narodowych dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr: 96, 97, 191, 232, 233, 243, 277, 278, 279, 297, 300, 303, 313, 368, 395, 447, 448, 449, 464, 497, 519, 520, 521, 544, 565, 605, 615, 645, 699, 728, 742, 762, 788, 790, 794, 799, 826, 868, 901, 924, 1112, 1120, 1142, 1146, 1166, 1246, 1256, 1264, 1265, 1713, 1715, położone w obr. Ewelinów gm. Łopuszno, użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi jako drogi, w świetle przepisów art. 1 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

W związku z wycofaniem wniosku w części dot. uznania za mienie gminne działki nr 2.367 o pow. 1,3400 ha położonej w obr. Ewelinów gm. Łopuszno, postępowanie w tej części stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu zgodnie z art. 105 § 1 Kpa.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystanie z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie