Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2018 15:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/

orzekam: Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Lasocin jako działki nr: 2, 3, 72, 100, 101, 116, 135, 169, 170, 171, 178, 185, 199, 209, 214, 226, 236, 261, 300, 344, 382, 419, 425, 445, 449, 477, 478, 511, 557, 565, 579, 605, 607, 615, 619, 623, 630, 634, 645, 647, 663, 665, 673, 690, 708, 715, 751 o łącznej pow.
10,1800ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Lasocin jako działki nr: 2, 3, 72, 100, 101, 116, 135, 169, 170, 171, 178, 185, 199, 209, 214, 226, 236, 261, 300, 344, 382, 419, 425, 445, 449, 477, 478, 511, 557, 565, 579, 605, 607, 615, 619, 623, 630, 634, 645, 647, 663, 665, 673, 690, 708, 715, 751 o łącznej pow. 10,1800ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Lasocin z dnia 15.11.2017r. ww. działki były wykorzystywane od najdawniejszych czasów jako ogólnodostępny ciąg pieszo - jezdne.

W rejestrze gruntów wsi Lasocin z 1972 r. działki nr: 2, 3, 72, 100, 101, 116, 135, 169, 170, 171, 178, 185, 199, 209, 214, 226, 236, 261, 300, 344, 382, 419, 425, 445, 449, 477, 478, 511, 557, 565, 579, 605, 607, 615, 619, 623, 630, 634, 645, 647, 663, 665, 673, 690, 708, 715, 751 zapisane są jako drogi wiejskie we władaniu PGRN Mnin.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr2, 3, 72, 100, 101, 116, 135, 169, 170, 171, 178, 185, 199, 209, 214, 226, 236, 261, 300, 344, 382, 419, 425, 445, 449, 477, 478, 511, 557, 565, 579, 605, 607, 615, 619, 623, 630, 634, 645, 647, 663, 665, 673, 690, 708, 715, 751 położone w obr. Lasocin gm. od najdawniejszych czasów były użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi jako drogi, w świetle przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego,za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie