Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 października 2018 15:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Snochowice jako działki nr: 12/2, 34, 36, 37, 47, 64/2, 74/2, 76, 98/3, 99, 116/1, 116/2, 139/2, 217, 218, 251/3, 285/2, 304, 334, 374, 398, 681/1, 681/2 o łącznej pow. 11,4968 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Snochowice jako działki nr: 12/2, 34, 36, 37, 47, 64/2, 74/2, 76, 98/3, 99, 116/1, 116/2, 139/2, 217, 218, 251/3, 285/2, 304, 334, 374, 398, 681/1, 681/2 o łącznej pow. 11,4968 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Snochowice z dnia 13.11.2017r.
ww. działki były wykorzystywane od najdawniejszych czasów jako ogólnodostępne ciągi pieszo - jezdne.

W rejestrze gruntów wsi Snochowice z 1968 r. działki nr: 12, 34, 36, 37, 47, 64, 74, 76, 98/3, 99, 116, 116, 139, 217, 218, 251, 285, 304, 334, 374, 389, 681 zapisane są jako drogi we władaniu PPRN w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr12/2, 34, 36, 37, 47, 64/2, 74/2, 76, 98/3, 99, 116/1, 116/2, 139/2, 217, 218, 251/3, 285/2, 304, 334, 374, 398, 681/1, 681/2 położone w obr. Snochowice gm. Łopuszno, od najdawniejszych czasów były użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi jako drogi, w świetle przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego,za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie