Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 listopada 2018 13:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/

znak: GN-I.6620.5.3.2018.DG Kielce, 2018 – 10 – 15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno
obr. Jasień jako działki nr: 20, 26, 39, 49, 50, 51, 73, 83, 84, 92, 100, 149, 182, 186, 188, 192, 216, 217, 235, 247, 248, 252, 264, 274, 286, 290, 291, 314, 348, 349, 369, 375, 381, 444, 828, 845, 873, 889, 1002, 1004, 1027 o łącznej pow. 10,1200 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie
w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów
gm. Łopuszno obr. Jasień jako działki nr: 20, 26, 39, 49, 50, 51, 73, 83, 84, 92, 100, 149,
182, 186, 188, 192, 216, 217, 235, 247, 248, 252, 264, 274, 286, 290, 291, 314, 348, 349, 369, 375, 381, 444, 828, 845, 873, 889, 1002, 1004, 1027 o łącznej pow. 10,1200ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Jasień z dnia 15.11.2017r. działki
nr: 20, 26, 39, 49, 50, 51, 73, 83, 84, 92, 100, 149, 182, 186, 188, 192, 216, 217, 235, 247,
248, 252, 264, 274, 286, 290, 291, 314, 348, 349, 369, 375, 381, 444, 828, 845, 873, 889,
1002, 1004, 1027 od najdawniejszych czasów wykorzystywane były jako ogólnodostępne
ciągi pieszo-jezdne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośródnieruchomości, o których
mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów
o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych
gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu
o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr20, 26, 39, 49, 50, 51, 73, 83, 84,
92, 100, 149, 182, 186, 188, 192, 216, 217, 235, 247, 248, 252, 264, 274, 286, 290, 291, 314, 348, 349, 369, 375, 381, 444, 828, 845, 873, 889, 1002, 1004, 1027 położone
w obr. Jasień gm. Łopuszno na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych była użytkowana wspólnie przez mieszkańców
jako drogi, w świetle przepisów art. 1ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego,
za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie