Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 lutego 2019 15:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096/

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Podewsie jako działki nr: 30, 58/1, 68/1, 83/1 o łącznej pow. 1,6100 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Podewsie jako działki nr: 30, 58/1, 68/1, 83/1 o łącznej pow. 1,6100 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Podewsie z dnia 4.10.2018r. ww. działki były wykorzystywane od najdawniejszych czasów jako ogólnodostępne ciągi pieszo-jezdne.

W protokole ustalenia stanu władania gruntami wsi Podewsie z 1967r. działki nr: 30, 58, 68, 83 zapisane są jako drogi we władaniu PPRN w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych. W wyniku aktualizacji ewid. gruntów wsi Podewsie w 1995r. ww. działki otrzymały nr: 30, 58/1, 68/1 i 83/1.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr 30, 58/1, 68/1, 83/1 położone w obr. Podewsie gm. Łopuszno, od najdawniejszych czasów były użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi jako drogi, w świetle przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego, za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie