Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 sierpnia 2019 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096/

orzekam:

Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Józefina jako działki nr: 4, 41/1, 41/2, 96, 109/1, 109/2, 151 o łącznej pow. 3,7182 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Józefina jako działki nr: 4, 41/1, 41/2, 96, 109/1, 109/2, 151 o łącznej pow. 3,7182 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Józefina z dnia 11.12.2018r. ww. działki od najdawniejszych czasów były wykorzystywane jako ogólnodostępne ciągi pieszo-jezdne, obecnie stanowią drogi gminne w zarządzie Gminy Łopuszno.

W operacie ewidencji gruntów obr. Józefina z 1968r.pod poz. 3 zapisano działki nr: 4, 41, 96, 109, 151 jako drogi we władaniu PPRN Kielce Zarząd dróg Lokalnych.

W rejestrze gruntów obr. Józefina z 1975 r. zapisano działki nr: 4, 41, 96, 109, 151 jako drogi we władaniu Urzędu Gminy w Łopusznie.

W wyniku modernizacji ewid. gruntów obr. Józefina przeprowadzonej w 1995r. ujawniono działki nr: 4, 41/1, 41/2, 96, 109/1, 109/2, 151 we władaniu Urzędu Gminy Łopuszno – drogi gminne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działki nr: 4, 41/1, 41/2, 96, 109/1, 109/2, 151 położone w obr. Józefina gm. Łopuszno, na dzień wejścia w życie ustawy z dnia
29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych były użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi, w świetle przepisów art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy stanowią mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego,za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem dostarczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie