Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 listopada 2017 10:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Decyzja Starosty Kieleckiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 703/ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/ orzekam: Ustalić, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Łopuszno obr. Lasocin jako działka nr 641 o pow. 1,5700 ha stanowi mienie gminne.

UZASADNIENIE

Na wniosek Wójta Gminy Łopuszno zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za mienie gminne nieruchomości oznaczonej w ewid. gruntów gm. Łopuszno obr. Lasocin jako działka nr 641 o pow. 1,5700 ha.

Zgodnie z oświadczeniem mieszkańców wsi Lasocin z dnia 17.01.2017r. działka nr 641 jest wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców wsi. Gmina Łopuszno dba o nieruchomość poprzez regulowanie brzegów stawu znajdującego się na działce, czyszczenie go oraz zagospodarowanie gruntu przez ustawienie ławek i altany.

Pismem z dnia 15.11.2017r. znak: GI.6825.06.2017 Wójt Gminy Łopuszno doprecyzował wniosek w przedmiotowej sprawie wyjaśniając że działka 641 jest położona w obrębie Lasocin przed dniem 5 lipca 1963r. pozostawała w zarządzie dawnej gromady
oraz faktycznie była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi Lasocin jako staw.

Na mapie zasadniczej wykonanej w 1971r., na której uwidoczniono założenia gospodarcze i przestrzenne do projektu scalenia gruntów wsi Lasocin, na działce nr 964 zlokalizowano wodo zbiór. Projekt scalenia gruntów wsi Lasocin został zatwierdzony decyzją Nr 103/31/72 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Końskich z dnia 7.09.1972r.

W wyniku scalenia gruntów wsi Lasocin przeprowadzonego w 1972r. za działkę nr 964 o pow. 1,57 ha wydzielono działkę nr 641 o pow. 1,57 ha.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.

Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 w/w ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Mienie gromadzkie służyło zaspokajaniu potrzeb ogółu mieszkańców dawnych gromad. Mienie to stanowiły grunty, takie jak: działki szkolne, remizy strażackie, karczmy, osady kowalskie, domy ludowe oraz ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól i domostw itp.

Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 1958 r. o radach narodowych dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody ustalono, że działka nr 641 położona w obr. Lasocin gm. Łopuszno, na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi, w świetle przepisów art. 1 ust. 2 ww. ustawy stanowi mienie (gromadzkie) gminne.

Mienie gminne stanowi część mienia komunalnego, będącego własnością gminy, administrowanie nim jest ograniczone i uzależnione od woli mieszkańców. Sołectwo, osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym statutem. Ponadto rada gminy nie może uszczuplić praw sołectwa, osiedla do korzystania z mienia gminnego bez zgody zebrania wiejskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego,za pośrednictwem Starosty Kieleckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie