Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 października 2017 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Wójt Gminy Łopuszno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Łopusznie, ul. Włoszczowska 3

lokalu użytkowego położonego w Łopusznie, ul. Włoszczowska 3

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łopuszno wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia


1.Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy 85,75 m2 przeznaczone na działalność usługowo-handlową w budynku wielofunkcyjnym, położonym w Łopusznie przy ul. Włoszczowskiej 3, na działce nr 249/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KI1W/00026274/5 prowadzoną w Sadzie Rejonowym we Włoszczowie.

Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do lat dziesięciu, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.


2.Wysokość opłaty z tytułu najmu:

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1m² powierzchni wynosi 20 zł/m². Czynsz płatny miesięcznie do końca do ostatniego dnia roboczego za dany miesiąc. Waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy mediów, wywóz nieczystości i regulować te należności według wskazań licznika i obowiązujących cen.

Poza czynszem za najem Najemca ponosi koszty ogrzewania według kalkulacji corocznej sporządzanej przez Urząd Gminy.


3. Termin przetargu 01 grudnia 2017 r. o godz. 11:00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12,


4. Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 200,00 zł na konto Urzędu Gminy Łopuszno
Nr 84 8499 0008 0000 0071 2000 0003 w Banku Spółdzielczym w Łopusznie najpóźniej do dnia 27 listopada 2017 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łopuszno. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na najem lokalu w Łopuszno, ul. Włoszczowska 3” oraz dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa firma/adres). Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. urzędu w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu.


5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.


6. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny najmu lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3-ch dni na rachunek wpłacającego.


7. Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena czynszu za najem netto 1m² powierzchni lokalu.


8. Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu:

Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu.


9. Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w każdym czasie, a przy udziale pracownika Urzędu Gminy
w godzinach od 8 00 do 16 00.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łopusznie, pokój nr 1, tel. (041) 380-55-24, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie