Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2017 12:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 21.12.2017 r. do 23.01.2018 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: Nr 641 o powierzchni 1,5700 ha, położona w obrębie Lasocin, stanowiąca mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego Zn. GN-I.6620.5.3.2017.DG z dnia 21.11.2017 roku.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie