Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2018 13:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców 3

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie Nr 1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że żąda aby kolektor słoneczny posiadał „Układ hydrauliczny kolektora – harfa podwójna lub meandrowy” nie dopuszczając do zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań do uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Co więcej układ z podwójną harfą jest rozwiązaniem, którego należy się wystrzegać ze względu na brak ochrony glikolu przed przegrzaniem w sytuacji awaryjnej, tj. w sytuacji wstrzymania odbioru energii z kolektorów słonecznych w czasie silnego nasłonecznienia. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano co kilkadziesiąt tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Wieloletnia prawidłowa praca kolektorów z takim układem potwierdza, że nie zasadne jest eliminowanie takiego rozwiązania. Wprowadzony zapis nie ma żadnego związku z celem związanym z realizacją projektu i nie zaspakaja żadnych uzasadnionych potrzeb zarówno Zamawiającego jak i mieszkańców Gminy - przyszłych użytkowników instalacji. Zapis ten stanowi czyn ograniczenia uczciwej konkurencji z naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Wnosimy, aby zgodnie przedstawioną argumentacją Zamawiający dopuścił jako równoważne zarówno kolektory z harfowym, harfowym podwójnym jak i z meandrycznym układem hydraulicznym.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapis z PFU. Zamawiający informuje, iż wymaga aby konstrukcja hydrauliczna kolektora słonecznego była w postaci meandry lub harfy podwójnej, co zapewni uzyskanie efektu ekologicznego. Harfa podwójna oraz meander to rozwiązania równoważne. W przypadku harfy pojedynczej występują „zimne naroża”, co wpływa na żywotność kolektorów i uniemożliwia uzyskanie założonych osiągów/ uzysków w okresie trwałości. Ponadto, w przypadku harfy pojedynczej zwiększa się ryzyko rozszczelnienia śrubunków łączących kolektory (X2), co również zwiększa ryzyko rozszczelnienia układu solarnego.

Pytanie Nr 2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg maksymalnej temperatury stagnacji 150°C. Zwracamy uwagę, że powyższy wymóg nie wynika z żadnych wymogów technicznych jak również z żadnych obiektywnych potrzeb Zamawiającego, ponieważ temperatura stagnacji nie jest parametrem decydującym o wydajności czy też trwałości zarówno kolektorów słonecznych jak i całej instalacji. Ograniczenie temperatury stagnacji stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) poprzez powodowanie ograniczenia uczciwej konkurencji.

W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie parametru maksymalnej temperatury stagnacji kolektora słonecznego 150⁰C.

Odpowiedź.

Zamawiający podtrzymuje zapis o maksymalnej temperaturze stagnacji. Jednakże dopuszcza zwiększenie maksymalnej temperatury stagnacji do 170°C.

Temperatura stagnacji kolektora określa maksymalną temperaturę jaką osiąga kolektor bez odbioru ciepła (brak przepływu cieczy przez kolektor). Takie sytuacje w instalacjach solarnych występują szczególnie przy braku odbioru ciepła. Dlatego też w celu zabezpieczenia całej instalacji solarnej przed skutkami pracy kolektorów w wysokiej temperaturze określona została maksymalna temperatura, jaką kolektor może osiągnąć w czasie bez odbioru ciepła. Wysoka temperatura stagnacji sprzyja awaryjności chociażby zawiązanej z rozszczelnością termiczną materiału, zwiększa podatność uszczelnień hydraulicznych na rozszczelnienie, przyczynia się do rozkładu glikolu, który traci w ten sposób swoje właściwości, im wyższa temperatura stagnacji tym częstsze okresy i większe prawdopodobieństwo występowania punktu pęcherzyków przy danym ciśnieniu w kolektorze. Długotrwałe przegrzewanie glikolu prowadzi do jego rozkładu.

W takiej sytuacji instalacje solarną należy opróżnić i napełnić ponownie nową mieszaniną wody
i glikolu. Odpowiednio niska temperatura stagnacji może zabezpieczyć czynnik grzewczy przed osiągnięciem punktu pęcherzyków czyli zabezpieczyć czynnik przed wrzeniem.

Aby zminimalizować jakakolwiek potencjalnie niebezpieczną sytuację mogącą zakłócić bezobsługową eksploatacje instalacji solarnej zastosowano wymóg maksymalnej temperatury stagnacji.

Zamawiający informuje ponadto, iż nie ogranicza uczciwej konkurencji, gdyż na rynku jest wiele produktów spełniających wymagania odnośnie temperatury stagnacji. Zgodnie z najnowszym wyrokiem KIO 1314/17 stwierdzono, że ustalenie maksymalnej temperatury stagnacji jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, związanej z zapewnieniem prawidłowej pracy urządzeń instalacji solarnej, niepowodującej uszkodzenia lub zniszczenia jej poszczególnych komponentów.

Ponadto

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.5 d):

1.treść pkt. 9.4.5 d) SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:

9.4.5

d) dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie