Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 kwietnia 2018 08:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla Wykonawców 5

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a,ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadbane pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie 1:

W załączniku w/w przetargu la, w tabeli, w kolumnie pn. „Kwalifikacje zawodowe tj. rodzaj i numer uprawnień budowlanych”, Zamawiający wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budowami w specjalności drogowej (...)”. Z uwagi na zakres zadania wg nas kierownikiem powinna być osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania budowami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1a. Aktualny treść załącznika została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 30.04.2018

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie progu wartości inwestycji (w wymaganiu dot. doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), z kwoty w wysokości 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jednego miliona złotych brutto) na kwotę 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto).

Uzasadnienie: Umożliwi to zwiększenie ilości złożonych ofert przez Wykonawców na w/w przetarg, a tym samym zwiększy konkurencyjność cen

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym dokonuje modyfikacji pkt. 22.7 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

22.4Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cbx 60

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

-60 wskaźnik stały

60 %

60 pkt

2

Okres wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia

Za udzielenie gwarancji jakości na okres:

poniżej 24 miesięcy, oferta zostanie odrzucona

  • 24 miesięcy, wykonawca otrzyma – 0 pkt.
  • 36 miesięcy, wykonawca otrzyma – 10 pkt.

60 miesięcy, wykonawca otrzyma – 20 pkt

Informację należy wskazać w formularzu ofertowym

20%

20 pkt

3

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ocena w tym kryterium zostanie dokonana następująco:

Kierownik robót (jeżeli był wymagany przez Inwestora)

Posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji) przy budowie, przebudowie instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła każda z inwestycji o wartości ponad 700 000,00 zł brutto w ilości:

  • 1 inwestycja – 0 pkt.
  • 2-3 inwestycje – 10 pkt.
  • 4 i więcej inwestycji – 20 pkt

Informację należy wskazać załączniku nr 1a, który należy złożyć wraz z ofertą.

Nie złożenie wskazanego załącznika, bądź nie wskazanie inwestycji, na których nabyte zostało doświadczenie skutkowało będzie nie przyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert.

20%

20 pkt.

Załączniki:

  • 1.Załącznik 1 a do SIWZ

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie