Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

16 marca 2018 11:25 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Komisje Rady Gminy

Nazwa komisji
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Łopusznie

Opis komisji

Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 marca 2003 roku.

Lp. Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1. Andrzej Cieślicki
Przewodniczący
2. Krzysztof Błachucki
Z-ca Przewodniczącego
3. Marcin Wychowaniec
Członek
4. Kazimierz Bernat
Członek
5. Barbara Fras
Członek
Nazwa komisjiKomisja Finansów, Handlu i Usług Rady Gminy

Opis komisji

Przedmiotem działania Komisji jest: 1) opiniowanie projektów budżetu gminy i propozycji jego zmian w trakcie roku budżetowego, 2) dokonywanie okresowych ocen sytuacji gospodarczej gminy, w tym podległych gminie jednostek, pod kątem jej wpływu na budżet i funkcjonowanie gminy, 3) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu budżetowego gminy, 4) opiniowanie organizacyjnych i własnościowych zmian instytucji i podmiotów podległych gminie pod kątem ich skutków dla budżetu gminy, 5) ocena rozwiązań organizacyjnych z zakresu kompetencji gminy pod kątem stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w relacji do poziomu wydatków budżetowych oraz wypracowanie wniosków służących jak najefektywniejszemu wydatkowaniu pieniędzy gminnych, 6) sporządzanie opinii, informacji i przygotowanie stanowisk we wszystkich sprawach związanych z przedmiotem działania komisji a nie ujętych w pkt 1 – 5, 7) opiniowanie innych spraw wniesionych w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1. Kazimierz Bernat
Przewodniczący
2. Krzysztof Błachucki
Z-ca Przewodniczącego
3. Zofia Kozubek
Członek
4. Zdzisława Zimna
Członek
5. Mariusz Woś
Członek
Nazwa komisjiKomisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Opis komisji

Przedmiotem działania Komisji jest: 1) inicjowanie i oddziaływanie na prawidłowe funkcjonowanie systemu edukacji w gminie, 2) opiniowanie spraw związanych z rejonizacją szkół podstawowych i gimnazjów, 3) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu budżetowego gminy, 4) ocena działania i funkcjonowania szkół oraz ZOEASiP, 5) inicjowanie działań w kierunku rozwoju bazy dydaktycznej, jej efektywnego wykorzystania oraz utrzymania w jak najlepszym stanie, 6) analiza i ocena pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, 7) oddziaływanie na rozwój bazy i remontów obiektów kulturalnych, oświatowych i sportowych na terenie gminy, 8) współdziałanie z klubami i stowarzyszeniami sportowymi na terenie gminy, 9) opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1.Danuta Łukasik
Przewodniczący
2.Jerzy Adamiec
Z-ca Przewodniczącego
3.Andrzej Cieślicki
Członek
4.Bożena Sochacka
Członek
5.Wiesław Mazur
Członek
Nazwa komisjiKomisja Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Opis komisji

Komisja Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Przedmiotem działania Komisji jest: 1) opiniowanie na etapie tworzenia i wnoszenia zmian do planu przestrzennego zagospodarowania gminy, 2) opiniowanie zmian w podziale terytorialnym gminy i nazewnictwa ulic, 3) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu budżetowego gminy, 4) opiniowanie zasadności inwestycji gminnych i zgłaszanie wniosków w tym zakresie oraz kontrola ich realizacji, 5) opiniowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z przekształceniami własnościowymi, 6) dokonywanie okresowych ocen funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie, 7) dokonywanie oceny stanu dróg na terenie gminy i ich modernizacji, 8) wypracowywanie wniosków w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, 9) analiza i ocena gospodarowania mieniem komunalnym gminy, 10) inicjowanie współpracy z policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 11) dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa publicznego oraz stanu zabezpieczenia gminy przed zdarzeniami losowymi i katastrofami, 12) opiniowanie innych spraw wniesionych w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1.Sławomir Kramarczuk
Przewodniczący
2.Józef Kozioł
Z-ca Przewodniczącego
3.Kazimierz Bernat
Członek
4.Jerzy Adamiec
Członek
5.Marcin Wychowaniec
Członek
Nazwa komisjiKomisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Opis komisji

Przedmiotem działania Komisji jest: 1) wspieranie i opiniowanie wszelkich działań związanych z ochroną środowiska, 2) opiniowanie działań ekologicznych i możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel, 3) opiniowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo i inwestycje rolne, 4) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu budżetowego gminy, 5) opiniowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami, 6) dokonywanie oceny sytuacji rolnictwa na terenie Gminy Łopuszno i wypracowywanie wniosków w tym zakresie, 7) opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1.Mariusz Woś
Przewodniczący
2.Wiesław Mazur
Z-ca Przewodniczącego
3.Józef Kozioł
Członek
4.Sławomir Staszczyk
Członek
5.Sławomir Kramarczuk
Członek
Nazwa komisjiKomisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Opis komisji

Przedmiotem działania Komisji jest: 1) inicjowanie i opiniowanie programów profilaktyki i promocji zdrowia, 2) wpływanie na pozyskiwanie środków finansowych w budżecie gminy na realizację zadań związanych z podstawową opieką zdrowotną, 3) analiza pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie, 4) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu bużetowego gminy, 5) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie oraz ocena realizacji świadczeń społecznych przez GOPS, 6) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami zobowiązanymi do udzielania pomocy rodzinom, młodzieży, bezrobotnym i osobom zagrożonym patologiami społecznymi, 7) opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1.Barbara Fras
Przewodniczący
2.Bożena Sochacka
Z-ca Przewodniczącego
3.Zofia Kozubek
Członek
4.Danuta Łukasik
Członek
5.Zdzisława Zimna
Członek

 

24 marca 2017 14:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Komisje Rady Gminy

Nazwa komisji
Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Łopusznie

Opis komisji

Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy stanowiący załącznik do uchwały Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 marca 2003 roku.

Lp. Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1. Andrzej Cieślicki
Przewodniczący
2. Krzysztof Błachucki
Z-ca Przewodniczącego
3. Marcin Wychowaniec
Członek
4. Kazimierz Bernat
Członek
5. Barbara Fras
Członek
Nazwa komisjiKomisja Finansów, Handlu i Usług Rady Gminy

Opis komisji

Przedmiotem działania Komisji jest: 1) opiniowanie projektów budżetu gminy i propozycji jego zmian w trakcie roku budżetowego, 2) dokonywanie okresowych ocen sytuacji gospodarczej gminy, w tym podległych gminie jednostek, pod kątem jej wpływu na budżet i funkcjonowanie gminy, 3) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu budżetowego gminy, 4) opiniowanie organizacyjnych i własnościowych zmian instytucji i podmiotów podległych gminie pod kątem ich skutków dla budżetu gminy, 5) ocena rozwiązań organizacyjnych z zakresu kompetencji gminy pod kątem stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w relacji do poziomu wydatków budżetowych oraz wypracowanie wniosków służących jak najefektywniejszemu wydatkowaniu pieniędzy gminnych, 6) sporządzanie opinii, informacji i przygotowanie stanowisk we wszystkich sprawach związanych z przedmiotem działania komisji a nie ujętych w pkt 1 – 5, 7) opiniowanie innych spraw wniesionych w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1. Kazimierz Bernat
Przewodniczący
2. Krzysztof Błachucki
Z-ca Przewodniczącego
3. Zofia Kozubek
Członek
4. Zdzisława Zimna
Członek
5. Mariusz Woś
Członek
Nazwa komisjiKomisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Opis komisji

Przedmiotem działania Komisji jest: 1) inicjowanie i oddziaływanie na prawidłowe funkcjonowanie systemu edukacji w gminie, 2) opiniowanie spraw związanych z rejonizacją szkół podstawowych i gimnazjów, 3) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu budżetowego gminy, 4) ocena działania i funkcjonowania szkół oraz ZOEASiP, 5) inicjowanie działań w kierunku rozwoju bazy dydaktycznej, jej efektywnego wykorzystania oraz utrzymania w jak najlepszym stanie, 6) analiza i ocena pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie, 7) oddziaływanie na rozwój bazy i remontów obiektów kulturalnych, oświatowych i sportowych na terenie gminy, 8) współdziałanie z klubami i stowarzyszeniami sportowymi na terenie gminy, 9) opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1.Danuta Łukasik
Przewodniczący
2.Jerzy Adamiec
Z-ca Przewodniczącego
3.Andrzej Cieślicki
Członek
4.Bożena Sochacka
Członek
5.Kazimierz Bernat
Członek
Nazwa komisjiKomisja Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Opis komisji

Komisja Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Przedmiotem działania Komisji jest: 1) opiniowanie na etapie tworzenia i wnoszenia zmian do planu przestrzennego zagospodarowania gminy, 2) opiniowanie zmian w podziale terytorialnym gminy i nazewnictwa ulic, 3) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu budżetowego gminy, 4) opiniowanie zasadności inwestycji gminnych i zgłaszanie wniosków w tym zakresie oraz kontrola ich realizacji, 5) opiniowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z przekształceniami własnościowymi, 6) dokonywanie okresowych ocen funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie, 7) dokonywanie oceny stanu dróg na terenie gminy i ich modernizacji, 8) wypracowywanie wniosków w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, 9) analiza i ocena gospodarowania mieniem komunalnym gminy, 10) inicjowanie współpracy z policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, 11) dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa publicznego oraz stanu zabezpieczenia gminy przed zdarzeniami losowymi i katastrofami, 12) opiniowanie innych spraw wniesionych w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1.Sławomir Kramarczuk
Przewodniczący
2.Józef Kozioł
Z-ca Przewodniczącego
3.Czesław Bujak
Członek
4.Jerzy Adamiec
Członek
5.Marcin Wychowaniec
Członek
Nazwa komisjiKomisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Opis komisji

Przedmiotem działania Komisji jest: 1) wspieranie i opiniowanie wszelkich działań związanych z ochroną środowiska, 2) opiniowanie działań ekologicznych i możliwości pozyskania środków finansowych na ten cel, 3) opiniowanie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rolnictwo i inwestycje rolne, 4) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu budżetowego gminy, 5) opiniowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami, 6) dokonywanie oceny sytuacji rolnictwa na terenie Gminy Łopuszno i wypracowywanie wniosków w tym zakresie, 7) opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1.Mariusz Woś
Przewodniczący
2.Czesław Bujak
Z-ca Przewodniczącego
3.Józef Kozioł
Członek
4.Sławomir Staszczyk
Członek
5.Sławomir Kramarczuk
Członek
Nazwa komisjiKomisja Zdrowia i Opieki Społecznej

Opis komisji

Przedmiotem działania Komisji jest: 1) inicjowanie i opiniowanie programów profilaktyki i promocji zdrowia, 2) wpływanie na pozyskiwanie środków finansowych w budżecie gminy na realizację zadań związanych z podstawową opieką zdrowotną, 3) analiza pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie, 4) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu bużetowego gminy, 5) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie oraz ocena realizacji świadczeń społecznych przez GOPS, 6) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami zobowiązanymi do udzielania pomocy rodzinom, młodzieży, bezrobotnym i osobom zagrożonym patologiami społecznymi, 7) opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Lp.Imię i Nazwisko
Pełniona funkcja
1.Barbara Fras
Przewodniczący
2.Bożena Sochacka
Z-ca Przewodniczącego
3.Zofia Kozubek
Członek
4.Danuta Łukasik
Członek
5.Zdzisława Zimna
Członek

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie