Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 maja 2017 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o przedmiocie decyzji , która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego oraz silosów z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych i ich pochodnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach 381/3 oraz 382 – obręb 0043, gm. Łopuszno, powiat kielecki województwo świętokrzyskie”

Działając na podstawie:

-art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. Nr 2016.353 ze zm.), dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam społeczeństwo, o przedmiocie decyzji , która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego oraz silosów z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych i ich pochodnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach 381/3 oraz 382 – obręb 0043, gm. Łopuszno, powiat kielecki województwo świętokrzyskie”


Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.


Inwestor: Wioleta Prysak, Łukasz Prysak, Sarbice Drugie 46 a, 26-070 Łopuszno


Podaje się do publicznej wiadomości, że:

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu: 22 lutego 2017 r.

przedmiotem decyzji która ma być wydana w sprawie jest: „Budowa budynku magazynowego oraz silosów z przeznaczeniem na składowanie płodów rolnych i ich pochodnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działkach 381/3 oraz 382 – obręb 0043, gm. Łopuszno, powiat kielecki województwo świętokrzyskie”

organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łopuszno a organami właściwymi do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach;


Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łopuszno pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu Gminy Łopuszno 800-1600 . Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni od daty wywieszenia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa, pozostawia się bez rozpatrzenia;


Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie: Sarbice Drugie, siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, w siedzibie Inwestora, na stronie http://bip.lopuszno.pl


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie