Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 grudnia 2017 14:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ). Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że została wydana: DECYZJA Nr 06/2017 Wójta Gminy Łopuszno Znak: GI-6733.06.2017 z dnia 08.12.2017r, dla Pani Teresy Pasowskiej Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno działającej na rzecz i w imieniu Powiatu Kieleckiego - Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie o ustaleniu warunków i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie budynku dydaktycznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Nr 5 wraz z niezbędnymi urządzeniami, w tym parking do 30 miejsc postojowych na działkach Nr 92/7, 92/70, 92/71, 92/72, 92/73, 92/74, 92/77 położonych w miejscowości Łopuszno, gm. Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie

Lokalizacja inwestycji na części działek oznaczonych numerami: 92/7, 92/70, 92/71, 92/72, 92/73, 92/74, 92/77- Obręb 0022 Łopuszno, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wykazać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi i oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczną i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W/w decyzja wraz z załącznikiem graficznym do wglądu w Referacie Gospodarczo Inwestycyjnym, ( pokój Nr 21 ) Urzędu Gminy w Łopusznie.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie