Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 stycznia 2018 14:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej dla miejscowości Antonielów, gmina Łopuszno. Adres: działka nr 122 obręb Antonielów, gmina Łopuszno.

Działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej dla miejscowości Antonielów, gmina Łopuszno. Adres: działka nr 122 obręb Antonielów, gmina Łopuszno. Zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. godz. 14 00 w siedzibie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Antonielowie (Świetlica Wiejska w Antonielowie), Antonielów 26A, 26-070 Łopuszno

Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym zawiadamia się strony prowadzonego postępowania o przysługującym im prawie udziału w wyznaczonej rozprawie – osobiście lub pełnomocnika oraz wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie informuję się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łopusznie: http://www.bip.lopuszno.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łopuszno oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia (sołectwo Antonielów).

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie