Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 stycznia 2018 14:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0396T na odc. Łopuszno – Jasień-granica pow. Kieleckiego”.

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 16.01.2018 r. Wójt Gminy Łopuszno umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0396T na odc. Łopuszno – Jasień-granica pow. Kieleckiego”. Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44.

Postępowanie zostało umorzone, gdyż tut. Organ uznał, że brak jest podstaw do tego, aby planowaną inwestycję uznać za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jak również nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy, tj. 8.00 – 16.00. W terminie 14 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Łopuszno, Jasień, Rudniki, siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, w siedzibie Inwestora, oraz na stronie internetowej www.http://lopuszno.bip.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie