Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2018 08:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ). Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że zostało wydane: Postanowienie Znak: GI-6733.02.2018 z dnia 01.02.2018r, na rzecz i w imieniu Gminy Łopuszno ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno, reprezentowaną przez Zastępcę Wójta Gminy Łopuszno Pana Wiesława Gałkę.
Postanowieniem postanawia się:
w decyzji Wójta Gminy Łopuszno, Nr 02/2017 z dnia 12.07.2017 r., znak: GI-6733.02.2017, wydanej na rzecz Gminy Łopuszno, ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu i jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie obiektów infrastruktury technicznej: - „Budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Łopuszno” o następujących parametrach technicznych inwestycji liniowej o łącznej długości bez zmian. Lokalizacja inwestycji na terenie miejscowości: Łopuszno, Eustachów Duży, Eustachów Mały, Orczów, Jasień, Wielebnów, Wielebnów - Zasłońce – Gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie
sprostować z urzędu omyłkę pisarską w następującym zakresie:

  1. Część określającą położenie inwestycji uzupełniam o pominięte numery działek wskazane we wniosku z dnia 16.05.2017 r. o wydanie decyzji:

-w obręb 22 – Łopuszno – Nr działek: 545/3 i 591/2;

-w obręb 9 – Eustachów – Nr działki: 287/3;

-w obręb 47 – Wielebnów – Nr działki: 125/2;

  1. Na 1 str. decyzji

jest:

– Kanalizacja tłoczna o dł. ~ 11 500,0 m o średnicach 90 – 160 mm;

powinno być:

– Kanalizacja tłoczna o dł. ~ 11 500,0 m o średnicach 63 – 180 mm;

  1. Na 4 str. decyzji, w punkcie 4) decyzji

jest:

Pompownia Ps7 – 17-13/S/00043 z dnia 25-01-2017 r.

Pompownia Ps8 – 17-13/S/00020 z dnia 25-01-2017 r.

Pompownia Ps9 – 17-13/S/00042 z dnia 26-01-2017 r.

powinno być:

Pompownia Ps717-13/S/00744 z dnia 29.05.2017 r.

Pompownia Ps817-13/S/00743 z dnia 29.05.2017 r.

Pompownia Ps917-13/S/00745 z dnia 29.05.2017 r.

Uzasadnienie

W przedmiotowej decyzji, w wykazie działek objętych decyzją, pominięto cztery działki wskazane we wniosku które objęte były postępowaniem administracyjnym. W trakcie trwającego postępowania wnioskodawca doprecyzował zakres średnic projektowanej kanalizacji tłocznej oraz uzupełnił dokumenty o zaktualizowane warunki przyłączenie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko Kamienna dla pompowni Ps7, Ps8 i Ps9, czego nie uwzględniono w ostatecznej treści decyzji.

Z uwagi na powyższe należało postanowić jak w rozstrzygnięciu.

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie