Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2018 17:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), orazart.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ). Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że została wydana: DECYZJA Nr 01/2018 Wójta Gminy Łopuszno Znak: GI-6733.01.2018 z dnia 19.03.2018r, dla Pana Jacka Palacz, Antonielów 26A, 26-070 Łopuszno działającego na rzecz i w imieniu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopuszniez siedzibą w Antonielowie 26A, 26-070 Łopuszno powiat kielecki, woj. świętokrzyskie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:

budowie odcinka sieci wodociągowej ø 90mm o długości ok. 500 m wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi na działkach nr ewid. 537, 551/2, 557, 558, 562/1, 562/2, 565, 568, 571, 574, 541/2, 542, 543, 577, 580, 583, 586, 588, 590, 592, 594 i 596/1 położonych w miejscowości Piotrowiec, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wykazać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi i oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczną i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W/w decyzja wraz z załącznikiem graficznym do wglądu w Referacie Gospodarczo Inwestycyjnym, ( pokój Nr 21 ) Urzędu Gminy w Łopusznie.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie