Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2017 11:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie mostu przez rzekę Czarną Starą w m. Skałka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 0403T Jasień – Antonielów w km. 5+013”.

Działając na podstawie:

art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.), dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam społeczeństwo, że w dniu 5 lipca 2017 r. wpłynął wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe w Kielcach Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie mostu przez rzekę Czarną Starą w m. Skałka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 0403T Jasień – Antonielów w km. 5+013”. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.


Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i zgodnie z art. 29 ustawy OOŚ każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.


Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00. W terminie 30 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).


Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ewelinów, miejscowość Skałka Polska tablica Urzędu Gminy Łopuszno, na stronie http://bip.lopuszno.pl


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie