Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

31 października 2017 14:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gnieździska (0013), dz. nr 812, gm. Łopuszno”

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam społeczeństwo, że w dniu 19 października 2017 r. wpłynął wniosek złożony przez firmę GREEN Park V Sp. z o. o., Oddział Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia ”Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gnieździska (0013), dz. nr 812, gm. Łopuszno”

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.

Podaje się do publicznej wiadomości, że postepowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i zgodnie z art. 29 ustawy OOŚ każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00. W terminie 30 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).
Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Gnieździska, tablica Urzędu Gminy Łopuszno, na stronie http://bip.lopuszno.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie