Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2018 15:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa Farmy Fotowoltaicznej na działkach nr 274/1, 274/2 w miejscowości Czałczyn gmina Łopuszno.

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam społeczeństwo, że w dniu 21. 03.2018 r.. wpłynął wniosek złożony przez PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 274/1, 274/2 w miejscowości Czałczyn, gmina Łopuszno

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i zgodnie z art. 29 ustawy OOŚ każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00. W terminie 30 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).
Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Czałczyn, tablica Urzędu Gminy Łopuszno, na stronie http://bip.lopuszno.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie