Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2018 15:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „”Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 646, 645, 644, 643 w miejscowości Gnieździska, gm. Łopuszno”

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa OOŚ,

- zawiadamiam strony postępowania,

- art. 33 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 22.03.2018 r. wpłynął wniosek złożony przez firmę PCWO ENERGY PROJEKT SP. ZO.O., ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia ”Budowy Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 646, 645, 644, 643 w miejscowości Gnieździska, gmina Łopuszno

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.

Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:

-ze względu na ochronę środowiska - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

-ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

- Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej

Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i zgodnie z art. 29 ustawy OOŚ każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy tj. 8.00 - 16.00. W terminie 30 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).
Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Gnieździska, tablica Urzędu Gminy Łopuszno, na stronie http://bip.lopuszno.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie