Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 listopada 2017 15:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa mostu na drodze powiatowej Nr 0403T

Łopuszno, dnia 14.11.2016 r.

Znak: GI - 6733.05.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późń. zm.), oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( teks jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ). Wójt Gminy Łopuszno zawiadamia, że została wydana: DECYZJA Nr 05/2017 Wójta Gminy Łopuszno Znak: GI-6733.05.2017 z dnia 14.11.2017r, dla Pana Wiesława Nowaka zam. Kielce ul. Warzywna Nr 19, 25-254 Kielce, działającego na rzecz i w imieniu Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa Nr 44, 25-211 Kielce o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym polegająca na: budowie mostu przez rzekę Czarna Stara na drodze powiatowej Nr 0403Tobejmującej części działek ewidencyjnych nr ewid. 776, 781, 782, 787, 790, 791, 794 – Obręb 0010 Ewelinów, w miejscowości Skałka Polska, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Możliwy dostęp do mostu istniejącym wjazdem i wyjazdem z drogi powiatowej – działki Nr., 781 i 791 w m. Skałka Polska, Obręb 0010 Ewelinów, gmina Łopuszno, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie.

Lokalizacja inwestycji na części działek oznaczonych numerami: 776, 781, 782, 787, 790, 791 i 794 - Obręb 0010 Ewelinów, gmina Łopuszno, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Łopuszno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wykazać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi i oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczną i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W/w decyzja wraz z załącznikiem graficznym do wglądu w Referacie Gospodarczo Inwestycyjnym, ( pokój Nr 21 ) Urzędu Gminy w Łopusznie.

Zgodnie z regulacją art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy

Irena Marcisz

Otrzymują za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

1.Inwestor oraz Pełnomocnik.

2.Pozostałe strony postępowania wg wykazu znajdującego się w aktach sprawy.

3.Tablica Ogłoszeń oraz strona internetowa Urzędu Gminy Łopuszno.

4.a/a.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie