Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 kwietnia 2017 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie w sprawie przedłuża termin rozpatrzenia sprawy

Obwieszczenie w sprawie przedłuża termin rozpatrzenia sprawy do 30.05.2017 dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” nr ewid. 954, 955, 956/2, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 960, 961, 962/2,962/4, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/2 obr. Gnieździska, gm. Łopuszno”

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 Nr 353 ze zm.), dalej ustawa OOŚ,

- zawiadamiam strony postępowania, że dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” nr ewid. 954, 955, 956/2, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 960, 961, 962/2,962/4, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/2 obr. Gnieździska, gm. Łopuszno”

Wójt Gminy Łopuszno przedłuża termin rozpatrzenia sprawy do 30.05.2017 r, celem przeprowadzenia konsultacji uzyskanej opinii hydrogeologicznej i wpływu projektowanego odwodnienia złoża na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz (część północno – wschodnia), uchwalonego uchwałą Nr 26/236/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 kwietnia 2006 r.


Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie