Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 maja 2017 09:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie – Zawiadomienie

Obwieszczenie Zawiadomienie o przedmiocie decyzji, która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” realizowany w obrębie działek o nr ewid. 954, 955, 956/2, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 960, 961, 962/2, 962/4, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/2, obr. Gnieździska, gm. Łopuszno.

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. Nr 2016.353 ze zm.), dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam społeczeństwo, o przedmiocie decyzji, która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” realizowany w obrębie działek o nr ewid. 954, 955, 956/2, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 960, 961, 962/2, 962/4, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/2, 952, 983, 984 obr. Gnieździska, gm. Łopuszno.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.

Inwestor: Artur Widłak prowadzącego działalność pod nazwą Polskie Górnictwo Skalne Minerał „ Artur Widłak w Kielcach ul. Chałubińskiego 42 , 25 – 619 Kielce

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte w dniu: 01.06.2012 r.

przedmiotem decyzji która ma być wydana w sprawie jest: „Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” realizowany w obrębie działek o nr ewid. 954, 955, 956/2, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 960, 961, 962/2, 962/4, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/2 obr. Gnieździska, gm. Łopuszno

organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łopuszno a organem właściwym do uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

Z niezbędną dokumentacją sprawy min. wnioskiem wraz z załącznikami w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko wraz z uzupełnieniami, uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, opinią hydrogeologiczną dotyczącą możliwego wpływu projektowanego odwodnienia złoża „Góra Maćkowa” na warunki pracy ujęcia wodociągowego w Gnieździskach, opinią urbanistyczną z jej uzupełnieniem z 22 maja 2017 r., opinią Geologa powiatowego, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łopuszno pok. Nr 1 w godzinach pracy Urzędu Gminy Łopuszno 800-1600 . Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 30 dni od daty wywieszenia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa, pozostawia się bez rozpatrzenia;

Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Gnieździska, Wrzosówka, Łopuszno, siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, w siedzibie Inwestora, na stronie http://bip.lopuszno.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie