Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 maja 2017 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE w sprawie przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowej „Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” realizowany w obrębie działek o nr ewid. 954, 955, 956/2, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 960, 961, 962/2, 962/4, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/2, obr. Gnieździska, gm. Łopuszno.

Na podstawie art. 36 § 1 i 2oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016, poz.353 z późn.zm),

zawiadamiam strony postępowania

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowej „Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” realizowany w obrębie działek o nr ewid. 954, 955, 956/2, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 960, 961, 962/2, 962/4, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/2 obr. Gnieździska, gm. Łopuszno.

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej w/w przedsięwzięcia oraz jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji środowiskowej organ właściwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, jak również w tym przypadku zebrał inne dowody w sprawie tj.:

  • Opinie urbanistyczną opracowaną przez Biuro Planowania Przestrzennego Związku Międzygminnego Spółka z o.o. w Kielcach,
  • Stanowisko Powiatowego Geologa,
  • Stanowisko Wojewódzkiego Geologa,
  • Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcza,

Wójt Gminy Łopuszno jako organ prowadzący postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ma również obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w nawiązaniu do art. 36 § 1 i 2 k.p.a. przedłużam termin załatwienia sprawy do dnia 30 lipca 2017 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łopuszno, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łopuszno oraz właściwego miejscowo Sołectwa tj. Gnieździska i Wrzosówka i siedzibie Inwestora.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie