Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 grudnia 2017 13:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania, oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0396T na odc. Łopuszno – Jasień-granica pow. Kieleckiego

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa OOŚ, zawiadamiam strony postępowania,

- art. 33 ustawy OOŚ zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 06.12.2017 r. wpłynął wniosek złożony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0396T na odc. Łopuszno – Jasień-granica pow. Kieleckiego”. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Łopuszno.

Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:

- ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach,

- ze względu na ochronę środowiska – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach.

Z pełną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG w Łopusznie, w godzinach pracy, tj. 8.00 – 16.00. W terminie 30 dni (licząc od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia).

Zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Łopuszno, Jasień, Rudniki, siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, w siedzibie Inwestora, oraz na stronie internetowej www.http://lopuszno.bip.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie