Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 kwietnia 2018 08:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

07/04/2018S68- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Łopuszno: Instalacje słoneczne

2018/S 068-150898

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 063-139569)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Łopuszno

ul. Konecka 12

Łopuszno

26-070

Polska

Osoba do kontaktów: Alojzy Jakóbik

Tel.: +48 606206214

E-mail: alojzy.jakobik@kancelariajiz.pl

Faks: +48 412418028

Kod NUTS: PL72

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lopuszno.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno

Numer referencyjny: GI.271.08.2018

II.1.2) Główny kod CPV

09332000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych, powietrznych pomp ciepła oraz robót budowlanych towarzyszących niezbędnych do wykonania instalacji na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, na gruncie przy uwzględnieniu wskaźników rezultatów określonych we wniosku o przyznanie w ramach dofinansowania w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania w ramach projektu pod nazwą Efektywna i zielona energia Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku nie przyznania dofinansowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 063-139569

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 1 000 000,00 PLN

b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wadium w wysokości 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie należy złożyć:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wadium w wysokości 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ

Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

- 1 dostawę związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto lub

- 1 robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto lub

- łącznie:

a. 1 robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty związane z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła, oraz

b. 1 dokumentację projektową związaną z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła, których łączna wartość wyniosła, co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto.

Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

Powinno być:

a) wykonanych dostaw zawarty w JEDZ

Wykaz dostaw wykonanych lub robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy, roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy, roboty budowlane lub usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy, roboty budowlane lub usługi były wykonywane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

- 1 dostawę związaną z montażem instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto, lub

- 1 robotę budowlaną zrealizowaną w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której wykonano roboty związane budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto, lub

- łącznie:

a. 1 robotę budowlaną w ramach, której wykonano roboty związane z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła; oraz

b. 1 dokumentację projektową związaną z budową lub przebudową instalacji fotowoltaicznych lub paneli słonecznych lub pomp ciepła,

Wartość robót i dokumentacji (lit. a. i b.) łącznie wyniosła minimum 2 000 000,00 PLN brutto.

Uwaga:

Zamawiający również uzna warunek za spełniony jeżeli w ramach ww. dostaw lub robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj lub łącznie robót budowlanych z usługami projektowymi wykonawca wykaże się dostawą wraz z montażem lub zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji na minimum 2 000 000,00 PLN brutto jeżeli w ramach jednej umowy wykonał łącznie instalacje fotowoltaiczne oraz panele słoneczne i pompy ciepła.

Na wezwanie, do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy lub roboty te zostały wykonane w sposób należyty.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie