Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 października 2018 11:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół oceny ofert

Transport dzieci w trakcie wyjazdów realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno”.

Protokół z oceny ofert zapytania ofertowego na:

Transport dzieci w trakcie wyjazdów realizowanych w ramach projektu

„Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno”.

1.Postępowanie zostało przeprowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 2017.1579 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy z racji na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro, zgodnie z zasadą konkurencyjności wykazaną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20202.W dniu 28.09.2018 r. zwrócono się do wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej: www.lopuszno.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Ponadto zapytanie ofertowe zostało upublicznione na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łopuszno.3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 8 października 2018 roku do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr propozycji

Nazwa firmy/adres

Data wpływu oferty

Cena brutto

za 1 km

SPEED LINES

Jarosław Jaworski

Lesica 11, 26-065 Piekoszów

08.10.2018 r.

godz. 10:50

5,20 zł

MARIVA

Marek Jaworski

Lesica 11, 26-065 Piekoszów

08.10.2018 r.

godz. 10:51

5,40 zł

Wszyscy oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4.Waga punktowa przypisana do poszczególnych oferentów ustalona na podstawie kryterium wskazanym w zapytaniu ofertowym:
  • Cena – 100%

Nr propozycji

Nazwa firmy/adres

Cena brutto

Waga punktowa / punktacja (%)


SPEED LINES

Jarosław Jaworski

Lesica 11, 26-065 Piekoszów

5,20 zł

100,00


MARIVA

Marek Jaworski

Lesica 11, 26-065 Piekoszów

5,40 zł

96,30

5. Najkorzystniejszą ofertę na Transport dzieci w trakcie wyjazdów realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno” złożył wykonawca:

SPEED LINES

Jarosław Jaworski

Lesica 11, 26-065 Piekoszów

6. Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i jest ofertą najtańszą. Ponadto oferta nie przekracza kwoty szacunkowej wskazanej w budżecie gminy oraz wnioskach o dofinansowanie.

7. Wybrany wykonawca nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie