Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 września 2017 14:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Sesja Rady Gminy w Łopusznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2017 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie przy ul. Koneckiej 12, odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.

2.Wybór sekretarza obrad Sesji.

3.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności za okres między Sesjami.

6.Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres między Sesjami.

7.Informacja z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2017-2025.

9.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2017 roku.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

12.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzeszowie.

13.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gnieździskach w ośmioklasową Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.

14.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie w ośmioklasową Szkołę Podstawową w Łopusznie im. Jana Pawła II.

15.Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (pensum) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno.

16.Interpelacje radnych.

17.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18.Sprawy różne.

19.Zakończenie obrad Sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie