Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2018 13:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Urząd Gminy w Łopusznie ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łopuszno.

1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w obrębie w Łopuszno, oznaczone działkami:

- Nr 123/1 o powierzchni 0,3074 ha – klasa użytku RIVb, KI1W/00026400/8. Cena wywoławcza wynosi 119 000,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych). Wadium w kwocie 11 900,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych)

- Nr 123/3 o pow. 0,4741 ha – klasa użytku RIVb, KI1W/00026400/8. Cena wywoławcza wynosi 184 000,00zł(słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych). Wadium w kwocie 1 840,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych)

- Nr 123/4 o pow. 0,3566 ha – klasa użytku RIVb, KI1W/00026400/8. Cena wywoławcza wynosi 138 000,00zł(słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy złotych). Wadium w kwocie 13 800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset złotych)

2. Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się 07 czerwca 2018 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12.

3. Gmina Łopuszno nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości opisane w są jako „tereny potencjalnego rozwoju przemysłowego”.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium ustalonego na poziomie 10% ceny wywoławczej na konto 57 8499 0008 0000 0071 2000 0004 w BS Łopuszno do dnia 04 czerwca 2018 roku - włącznie- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie będzie pozytywne, jeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

7. Z uwagi na charakter nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.)

8. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponosić koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Niniejsze ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, u sołtysa sołectwa Łopuszno oraz na stronie internetowej Gminy Łopuszno.

10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 )

11.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12, pokój 1 lub telefonicznie pod numerem 41-39-14-009 wew. 19.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie