Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 listopada 2017 12:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe

Zakup wraz z dostawą materiałów do wykonania ciągu pieszo-jezdnego na ulicy Spacerowej w Łopusznie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowejz uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiot zamówienia: zakup wraz z dostawą materiałów do wykonania ciągu pieszo-jezdnego na ulicy Spacerowej w Łopusznie, wg zestawienia:
  • a)Kostka brukowa wibroprasowana Behaton kolor szary gr. 8 cm- 420 m2 (w tym 64 m2 kostki koloru czerwonego)
  • b)Obrzeże betonowe kolor szary wym. 8x30 - 338 mb
  • c)Krawężnik betonowy wym. 15x25x100 - 320 mb
  1. Warunki wymagane od Wykonawców: brak
  1. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2017r.
  1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena: 100,00%
  1. Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan Zenon Głowala Tel. 41 382 12 56 adres e-mail: zenon.glowala@lopuszno.pl

Fax. 41 3914054 w. 10

6.Termin składania ofert: 01.12.2017r. do godziny 14:00

  1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem „Nie otwierać przed 01.12.2017 godz. 14:00” na adres: Urząd Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Środki finansowe na zakup w/w materiałów pochodzą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Łopuszno na 2017 rok.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie