Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 września 2018 08:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe

„Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynków Urzędu Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2018/2019"

WÓJT GMINY w ŁOPUSZNIE ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej / ofertowej na zadanie pn.:

Zadanie Nr 1 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Urzędu Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2018/2019"

Zadanie Nr 2 - „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku - siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie w sezonie grzewczym 2018/2019"

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Urzędu Gminy w Łopusznie
ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno w kopercie z opisem: „Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.: „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynków Urzędu Gminy Łopuszno w sezonie grzewczym 2018/2019"

lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

a)Ceny w niej podane muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.

b)Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

a) Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do wszystkich pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Łopuszno przy ul. Koneckiej 12.

b) Wytwarzanie i dostawa energii cieplnej do wszystkich pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie przy ul. Strażackiej 12.

2.Całodobowe wytwarzanie i dostarczanie ciepła do w/w budynków odbywać się będzie poprzez eksploatację pomieszczenia kotłowni wraz z urządzeniami, które stanowią własność Gminy Łopuszno.

a)W kotłowni budynku Urzędu Gminy zabudowany jest kocioł stalowy wodny typu UKS o mocy 60 kW. Kubatura budynku wynosi ok. 3370 m3.

b)W kotłowni budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zabudowany jest kocioł stalowy wodny typu UKS o mocy 32 kW. Kubatura budynku wynosi ok. 1772 m3.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu odpowiedniej ilości opału o odpowiedniej jakości we własnym zakresie i na własny koszt w ilości zabezpieczającej ciągłą dostawę energii cieplnej oraz transportu przywiezionego opału do kotłowni lub miejsca składowania opału.

UWAGA! Stosowanym rodzajem paliwa jest węgiel orzech gat. I o kaloryczności minimum 28.000 kJ/kg oraz miał węglowy o kaloryczności minimum 23.000 kJ/kg;

4.Wykonawca zapewni odpowiednią ilość osób posiadającą wymagane uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami, zajmującą się eksploatacją, obsługą, konserwacją i remontami urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczej mocy kW zgodnej
z przedmiotem zamówienia wraz z urządzeniami pomocniczymi z wymaganymi uprawnieniami;

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżącą oraz okresową konserwację pieców, pomp, instalacji c.o. znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeń kotłowni.

6.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów
w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji kotłowni c.o. oraz instalacji grzewczych, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, w tym przestrzegania obowiązujących norm czasu pracy osób pracujących przy obsłudze kotłowni.

7. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego uprzątania żużlu na własny koszt i we własnym zakresie.

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni zapewniające ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną
i bezpieczną eksploatację a w przypadku awarii spowodowanej z winy Wykonawcy usunięcie awarii na własny koszt.

9.W okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych (chodników, jezdni, parkingów) i posypywanie piaskiem terenu wokół budynków i dróg dojazdowych.

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w dni pracy urzędu
w pomieszczeniach biurowych temperaturę nie mniejszą niż 20 st. C, w pozostałe dni w miarę potrzeb zabezpieczając pomieszczenia przed zbytnim wychłodzeniem.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób eksploatacji, obsługę kotłowni i urządzeń c.o. przed jednostkami kontrolującymi. Wszelkie zalecenia pokontrolne wynikające z bieżącej pracy kotłowni wykonuje Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków.

12. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i pomieszczenia kotłowni.

13. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i zabezpieczenia urządzeń grzewczych po sezonie grzewczym.

14.Po zakończeniu sezonu grzewczego Wykonawca na własny koszt dokona przeglądu istniejącej sieci c.o. w kotłowni oraz malowanie pomieszczeń kotłowni.

15.Wykonawca ponosi koszty opłaty środowiskowej, opłaty za wodę i energię oraz koszty za awarie i naprawy.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od rozpoczęcia sezonu grzewczego 2018/2019 do zakończenia sezonu grzewczego 2018/2019. Termin rozpoczęcia dostawy energii cieplnej do poszczególnych budynków zostanie ustalony telefonicznie z Wykonawcą.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) cena - 100%

5. Propozycja musi zawierać następujące dokumenty*:

  • a)Formularz propozycji wg załączonego wzoru,
  • b)Wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

  • a)Wartość dostaw i usług określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • b)Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 03.10.2018 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Zenon Głowala, tel. 41-3914255 w. 18

fax 41-382 12 50;e-mail: zenon.glowala@lopuszno.pl

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej / ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktur na:

Zadanie Nr 1 dla Urzędu Gminy Łopuszno;

Zadanie Nr 2 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie.

10. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy lub wzór umowy:

a) wzór umowy

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie