Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 września 2018 14:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Zakup, dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Czartoszowy’’
Przedmiot robót:
Huśtawka wahadłowa siedzisko płaskie i kubełkowe szt. 1,
Huśtawka wagowa szt. 1,
Bujak konik – bujak na sprężynie szt. 1
Bujak koniczyna szt. 1
Piaskownica szt. 1
Karuzela tarczowa z siedziskiem szt. 1
Zestaw zabawowy szt. 1
Ławka drewniana szt. 1
Kosz na śmieci szt. 1
Regulamin placu zabaw szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenie 36 miesięcznej gwarancji jakości od dnia sporządzenia protokołu odbioru

2. Warunki wymagane od Wykonawców:
brak
3. Termin realizacji zamówienia:
31.10.2018 r.
4. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%
5. Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:
Pan Zenon Głowala Tel. 41/382-12-52 adres e-mail: zenon.glowala@lopuszno.pl
6. Termin składania ofert:
04.10.2018 r. do godz. 10:00
7. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem „Nie otwierać przed 04.10.2018 r. godz. 10:00” na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno
Otwarcie ofert nastąpi 04.10.2018 r. do godz. 10:15
8. Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór oferty Wykonawcy
3. Mapa zagospodarowania terenu
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie