Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 września 2018 12:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zapytanie ofertowe

Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 001632T w miejscowości Łopuszno ul. Górki Łopuszańskie, długość 300 mb

Wójt Gminy Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 001632T w miejscowości Łopuszno ul. Górki Łopuszańskie, długość 300 mb.

Zakres prac:

- wykonanie odmulenia zamulonego rowu śr. 60 cm str. prawa. – 95 mb;

- wykonanie umocnienia rowu strona prawa korytkami betonowymi 55x38x50 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spadek podłużny 0,20 % - 65 mb;

- wykonanie umocnienia rowu korytkami żelbetowymi 55x38x50 z pokrywami na ławie betonowej z betonu C12/15 GR. 15 cm., spadek podłużny 0,20% - 30 mb;

- wykonanie kanału krytego z rur PP o sztywności obwodowej SN 8 o średnicy 315 mm, spadek podłużny 0,55% - 0,75% - 125 mb;

- wykonanie cieku przy krawędzi jezdni z korytek ściekowych 50x15x50 na ławie betonowej z oporem grubości 15 cm z betonu C12/15. Pochylenie podłużne zgodne z pochyleniem jezdni – 80 mb;

- wykonanie 2 studni rewizyjnych z rur betonowych o średnicy 1000 mm z betonu klasy nie niższej niż C35/45 głębokości do 2,5 m z pierścieniami odciążającymi i włazami klasy D w km 0+132 oraz 0+169.

- wykonanie wpustu ulicznego żeliwnego (na zatrzask lub śrubę) z koszem podczyszczającym o wytrzymałości D-400 wraz ze studnią śr. 500 mm km 0+003 na cieku z korytek betonowych 0x15x50 – 3 mb;

- wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego SN 8 o średnicy 200 mm łączącego projektowaną studzienkę z istniejącą studzienką kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 786 Częstochowa - Kielce

- wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm.

Szczegółowy zakres prac zawiera uproszczona dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

2.Warunki wymagane od Wykonawców: brak

3.Termin realizacji zamówienia: do 9 listopada 2018r.

4.Kryteria oceny ofert: najniższa cena: 100,00%

5.Osoba uprawniona do kontaktu:

Pan Zenon Głowala Tel. 41 382 12 56 adres e-mail: zenon.glowala@lopuszno.pl

Fax. 41 3914054 w. 10

6.Termin składania ofert: 08.10.2018r. do godziny 14:00

7.Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem „Nie otwierać przed 08.10.2018 godz. 14:00” na adres: Urząd Gminy Łopuszno ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie