Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 września 2018 11:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zapytanie ofertowe

Transport dzieci w trakcie wyjazdów realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno”.

W Ó J T G M I N Y W Ł O P U S Z N I E Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej /ofertowej z trybie zasady konkurencyjności na zadanie pn.:

Transport dzieci w trakcie wyjazdów realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno”.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 rozdział 6 pkt. 6.5 z dnia 19 lipca 2017 roku oraz zapisami Umowy łączącej Zamawiającego z Województwem Kujawsko - Pomorskim działającym jako Instytucja Zarządzająca.

Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (pocztą na adres Urzędu Gminy w Łopusznie ul. Konecka Nr 12, 26-070 Łopuszno w kopercie z opisem: Propozycja cenowa / ofertowa na zadanie pn.: Transport dzieci w trakcie wyjazdów realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno” lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 08.10.2018r. do godz. 11.00:

a) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.

Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Wszelkie wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. 6 stanowią załączniki do oferty.

2. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego i poświadczone przez wykonawcę.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5. Wykonawca przygotuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca.

6. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

7. Oferty złożone po godzinie 11:00 zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Transport dzieci w trakcie wyjazdów realizowanych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno” realizowanego zgodnie z umową nr RPSW.08.03.02-26-0034/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do obowiązków wykonawcy zamówienia należeć będzie zapewnienie transportu podczas:

  • a)2 jednodniowych wyjazdów na trasie Łopuszno – Warszawa - Łopuszno do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 45 dzieci i 4 opiekunów;
  • b)2 jednodniowych wyjazdów na trasie Łopuszno – Warszawa - Łopuszno do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla 95 dzieci i 7 opiekunów;
  • c)209 sześciogodzinnych wyjazdów edukacyjnych o całkowitej długości trasy jednego wyjazdu ok. 80 kilometrów dla 35 uczniów i 7 opiekunów;

w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w gminie Łopuszno”.

Wykonawca zapewni transport osób swoim pojazdem. Pojazd powinien być sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu wg obowiązujących przepisów. Pojazd, którym będzie świadczona usługa powinien posiadać ubezpieczenie OC i NNW oraz aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. Pojazd musi być ogrzewany i klimatyzowany. Wiek pojazdu nie powinien przekraczać 10 lat. W razie niesprawności pojazdu Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zastępczy środek transportu.

KOD CPV - 60140000-1 - Nieregularny transport osób

3. Wymagany termin realizacji umowy:

Od dnia podpisania umowy do 30.06 2020 r .

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) cena - 100 %

1.Cena oferty jest ceną ryczałtową za całość zamówienia, wyrażoną w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.(PLN).

2.Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia, gdyż zadeklarowana kwota nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia.

3.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

4.Rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN.

5.Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za prowadzenie zajęć w danej części zamówienia.

6.Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium ceny – 100% Ocena oferty wyrażona jest w punktach 1%=1 pkt. Oferty odrzucone nie będą podlegały ocenie.

7.Ocena ofert wg kryterium cena zostanie dokonana wg wzoru:

C = x 100 pkt

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – maksymalna suma liczby przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • a)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • b)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – co potwierdzone jest złożeniem oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Oferty;
  • c)Nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym – co potwierdzone jest złożeniem oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Oferty
  • d)Posiadają pojazdy spełniające wszelkie wymogi technicznie, w tym ubezpieczenie oraz dysponują kierowcami z niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami – co potwierdzone jest złożeniem oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Oferty

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:

1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,

2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.7)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.;

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji'', lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

13. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);

14. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

15. jeżeli wykonawca lub osoby, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

16.który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

17. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

18. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

19. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

20. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa pkt 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru wraz z oświadczeniami,

b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcędo występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

c) wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

d) Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia potwierdzona za zgodność z oryginałem (przy robotach i usługach budowlanych),

e) Kserokopię zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającąprzynależność wykonawcy do Izby na dzień składania ofert (przy robotach i usługach budowlanych).

niepotrzebne skreślić

7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) Wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) Obowiązujący podatek od towarów i usług

c) Wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zamówienia, takie jak dojazd na miejsce zbiórki, opłaty parkingowe, postój, itp.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o naj niższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową / ofertową należy złożyć w terminie do dnia 08.10.2018r. do godziny 11:00 w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego

są: Grzegorz Janiszewski , tel. 793 505 650

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej i ofertowej wybrany wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy w Łopusznie. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zgadza się na zawarcie umowy na warunkach określonych w przedstawionym Wzorze. Zmiana umowy została opisana we wzorze umowy.

11. Dodatkowe postanowienia

1)W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2)W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie