Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 października 2017 11:28 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Łopuszno zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Inżyniera kontraktu dla zadań:

1.Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno”

2. „Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie”

•Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa nadzoru, realizacji i wykonania zadań pn. ”

1.„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno

2.Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie (50 RLM i 30 RLM)

Przedmiotem umowy będzie kompleksowa usługa nadzoru, realizacji, wykonania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarządzanie, koordynowanie, nadzorowanie pod względem organizacyjnymi i finansowym wykonania zadań.

Dla zadania pn.:” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno”,

uwzględniając:

zgłoszenia do Starosty Kieleckiego,

projekty budowlane,

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

Dla zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie (50 RLM i 30 RLM)

uwzględniając,

PFU,

Inwestycja dla której będzie realizowana usługa Inżyniera kontraktu jest współfinansowana z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

•Warunki wymagane od Wykonawców:

Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia

•Termin realizacji zamówienia:

rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia – z dniem zawarcia umowy z Zamawiającym

Zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia -po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych oraz rozliczeniu wykonanych robót.

Rozliczenie będzie uznane za zakończone, jeżeli Instytucja Współfinansująca wyda pozytywną opinię,

termin zakończenia robót budowlanych do 30.06.2018 r.

zakończenie operacji rozliczenia wykonanych robót budowlanych i usług - do 30.06.2018 r.

zakończenie wykonania usługi Inżyniera Kontraktu – do 30.06.2018 r.

•Kryteria oceny ofert:

najniższa cena:

inne:

brak

•Osoba z Gminy Łopuszno uprawniona do kontaktu:

Pan/Pani Iwona Janik tel. 041/380-55-24 adres e-mail: iwona.janik@lopuszno.pl – w sprawach merytorycznych

Pan Zenon Głowala tel.41/382 12 56 e-mail: zenon.glowala@lopuszno.pl - w sprawach formalnych

Fax.41/382 12 50

•Termin składania ofert

03.11.2017 r. godz. 12:00

•Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy z dopiskiem „Nie otwierać przed 03.11.2017 r. godz. 12:15” na adres: Gmina Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno

Załączniki:

1.Wzór oferty Wykonawcy

2.Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) dla zadania „ Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Lasocinie”

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno”

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Łopuszno do zawarcia umowy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie