Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lipca 2017 14:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie

Zawiadomienie o przedmiocie decyzji, która ma być wydana dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” realizowany w obrębie działek o nr ewid. 954, 955, 956/2, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 960, 961, 962/2, 962/4, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/2, obr. Gnieździska, gm. Łopuszno.

Zawiadamiam, strony postępowania że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji wapieni i gez jurajskich ze złoża „Góra Maćkowa” nr ewid. 956/2, 957/3, 958/1, 960, 961, 962/2, 963/1, 963/2, 964, 974-978, 979/2, 980/2, 981/2 obr. Gnieździska, gm. Łopuszno, poprzez nieznaczne poszerzenie przybierek i pogłębieniu jego wydobycia o ok. 10m tj. do rzędnej 220m n.p.m.


W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.2017 r.1257), strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji maja możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Jednocześnie informuje, iż w obecnym stanie sprawy zdaniem organu nie wykazano spełnienia zależnych od strony przesłanek zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminy Małogoszcz, zatwierdzonego Uchwałą Nr 26/236/06 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2006r. Nr 163 poz. 1942).


W związku z powyższym, informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wnioski, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, ul. Konecka 12 2, 26-070 Łopuszno, pok. Nr 1, w godzinach urzędowania: poniedziałek - piątek: 8.00 – 16.00.


Po tym terminie zostanie wydana decyzja.


Zgodnie z art. 49 kpa jeżeli liczba stron postępowania przekracza 20, strony postępowania zawiadamiane są poprzez obwieszczenie:

  • 1.Siedziba Inwestora
  • 2.Sołtys sołectwa Gnieździska
  • 3.Sołtys sołectwa Wrzosówka
  • 4.Tablica ogłoszeń UG Łopuszno
  • 5.http://bip.lopuszno.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie