Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 grudnia 2017 16:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie (działki nr 432, 499), długość 662,00 mb;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T
(działki nr 414, 416), długość 338,00 mb;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów (działka nr 1/2), długość 201,00 mb;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy (część działki nr 129), długość 190,00 mb;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki (działka nr 527), długość 420,00 mb;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap (część działki nr 185), długość 910,00 mb;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap (działka nr 427/22), długość 143,00 mb;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra (część działki nr 56/2), długość 162,00 mb;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T wmsc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska (działka nr 266/2 oraz część działki nr 317- skrzyżowanie),długość 191,00 mb;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek (działka nr 170), długość 710,00 mb;

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej dz. ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno ul. Spacerowa, długość 352,00 mb;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały, (działka Nr 51/2, i 84/2 obręb Eustachów) długość 822,00 mb;

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 613180-N-2017 z dnia 08.11.2017r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łopuszno działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60%, okres udzielonej rękojmi – 40%.

W w/w postępowaniu na poszczególne części zamówienia wygrały oferty Wykonawców:

Najkorzystniejsza Oferta Nr 3 złożona przez:

Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki

z ceną brutto – 73.856,64 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra

z ceną brutto – 28.910,68 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska

z ceną brutto – 53.751,85 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek

z ceną brutto – 137.692,93 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały

z ceną brutto – 203.384,68 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Oferta Nr 1 złożona przez:

AGLET Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki

z ceną brutto – 99.202,60 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 84,67 pkt w tym: kryterium cena: 44,67 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra

z ceną brutto – 69.132,94 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 65,09 pkt w tym: kryterium cena: 25,09 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska

z ceną brutto – 88.293,73 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 76,53 pkt w tym: kryterium cena: 36,53 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek

z ceną brutto – 168.709,70 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 88,97 pkt w tym: kryterium cena: 48,97 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały

z ceną brutto – 230.100,16 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 93,03 pkt w tym: kryterium cena: 53,03 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

FART Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki

z ceną brutto – 107.820,88 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 81,10 pkt w tym: kryterium cena: 41,10 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra

z ceną brutto – 40.776,79 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 82,54 pkt w tym: kryterium cena: 42,54 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska

z ceną brutto – 102.334,22 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 71,52 pkt w tym: kryterium cena: 31,52 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek

z ceną brutto – 180.974,02 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 85,65 pkt w tym: kryterium cena: 45,65 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały

z ceną brutto – 285.513,20 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 82,74 pkt w tym: kryterium cena: 42,74 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 4 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

„KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki

z ceną brutto – 80.900,18 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 94,78 pkt w tym: kryterium cena: 54,78 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra

z ceną brutto – 30.325,16 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 97,20 pkt w tym: kryterium cena: 57,20 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska

z ceną brutto – 62.414,78 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 91,67 pkt w tym: kryterium cena: 51,67 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek

z ceną brutto – 141.076,14 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 98,56 pkt w tym: kryterium cena: 58,56 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały

z ceną brutto – 216.249,38 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 96,43 pkt w tym: kryterium cena: 56,43 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 6 złożona przez:

„ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna

Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40

26-067 Strawczyn

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki

z ceną brutto – 117.739,91 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 77,64 pkt w tym: kryterium cena: 37,64 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra

z ceną brutto – 41.291,59 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 82,01 pkt w tym: kryterium cena: 42,01 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska

z ceną brutto – 75.150,39 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 82,92 pkt w tym: kryterium cena: 42,92 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Najkorzystniejsza Oferta Nr 4 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

„KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie

z ceną brutto – 131.520,05 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483Tz ceną brutto – 68.638,74 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów

z ceną brutto – 48.803,40 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap

z ceną brutto – 174.254,72 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki,

z ceną brutto – 33.820,54 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Spacerowa

z ceną brutto – 155.404,97 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Oferta Nr 1 złożona przez:

AGLET Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie– 164.997,58 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 87,83 pkt w tym: kryterium cena: 47,83 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T– 95.312,77 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 83,21 pkt w tym: kryterium cena: 43,21 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów – 75.071,77 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 79,01 pkt w tym: kryterium cena: 39,01 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap – 185.093,62 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 96,49 pkt w tym: kryterium cena: 56,49 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, – 60.796,29 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 73,38 pkt w tym: kryterium cena: 33,38 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Spacerowa – 197.512,79 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 87,21 pkt w tym: kryterium cena: 47,21 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

FART Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie

183.107,97 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 83,10 pkt w tym: kryterium cena: 43,10 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T– 94.891,55 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 83,40 pkt w tym: kryterium cena: 43,40 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów

116.326,76 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 65,17 pkt w tym: kryterium cena: 25,17 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap – 222.941,13 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 86,90 pkt w tym: kryterium cena: 46,90 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, – 143.884,17 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 54,10 pkt w tym: kryterium cena: 14,10 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Spacerowa – 186.820,38 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 89,01 pkt w tym: kryterium cena: 49,91 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 5 złożona przez:

Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o.

Spółka komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej

Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie

z ceną brutto – 157.890,00 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 89,98 pkt w tym: kryterium cena: 49,98 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T– 74.068,41 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 95,60 pkt w tym: kryterium cena: 55,60 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów

50.459,03 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 98,03 pkt w tym: kryterium cena: 58,03 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap

193.444,81 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 94,05 pkt w tym: kryterium cena: 54,05 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 6 złożona przez:

„ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna

Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40

26-067 Strawczyn

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483Tz ceną brutto – 118.641,47 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 74,71 pkt w tym: kryterium cena: 34,71 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów

z ceną brutto – 69.187,32 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 82,32 pkt w tym: kryterium cena: 42,32 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, – 53.393,99 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 78,00 pkt w tym: kryterium cena: 38,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez:

Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o.

Spółka komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej

Wola Murowana ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy

Z ceną brutto – 48.619,93 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap z ceną brutto – 144.449,70 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt w tym: kryterium cena: 60,00 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostali Wykonawcy którzy złożyli oferty

Oferta Nr 1 złożona przez:

AGLET Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy

z ceną brutto – 79.067,92 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 76,89 pkt w tym: kryterium cena: 36,89 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap – 185.500,25 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 86,72 pkt w tym: kryterium cena: 46,72 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

FART Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy

z ceną brutto – 115.888,14 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 65,17 pkt w tym: kryterium cena: 25,17 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap – 217.761,94 zł brutto;

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 79,80 pkt w tym: kryterium cena: 39,80 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 4 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

„KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy

z ceną brutto – 51.720,89 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 96,40 pkt w tym: kryterium cena: 56,40 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap z ceną brutto – 150.817,10 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 97,47 pkt w tym: kryterium cena: 57,47 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Oferta Nr 6 złożona przez:

„ALBUD” Błaszczyk, Bednarczyk – Spółka Jawna

Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40

26-067 Strawczyn

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy

z ceną brutto – 67.311,14 zł

Okres udzielonej rękojmi: 48 miesięcy

Oferta otrzymała łącznie 83,34 pkt w tym: kryterium cena: 43,34 pkt, kryterium okres udzielonej rękojmi 48 m-cy – 40,00 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

............................................................

Podpis Kierownika Zamawiającego

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie