Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 grudnia 2017 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Przebudowa dróg na terenie gminy Łopuszno

Gmina Łopuszno: Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek;

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Spacerowa;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały;

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 613180-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Łopuszno, Krajowy numer identyfikacyjny 291010292, ul. Konecka12, 26-070Łopuszno, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48413914009, e-mail gmina@lopuszno.pl, faks +48413914054.

Adres strony internetowej (url): www.lopuszno.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek;

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Spacerowa;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały;

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GI.271.40.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Łopuszno:

Część Nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie (działki nr 432, 499), długość 662,00 mb;

Część Nr 2. Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T (działki nr 414, 416), długość 338,00 mb;

Część Nr 3. Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów (działka nr 1/2), długość 201,00 mb;

Część Nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy (część działki nr 129), długość 190,00 mb;

Część Nr 5. Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki (działka nr 527), długość 420,00 mb;

Część Nr 6. Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap (część działki nr 185), długość 910,00 mb;

Część Nr 7. Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap (działka nr 427/22), długość 143,00 mb;

Część Nr 8. Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra (część działki nr 56/2), długość 162,00 mb;

Część Nr 9. Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki, długość 160,00 mb;

Część Nr 10. Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska (działka nr 266/2 oraz część działki nr 317- skrzyżowanie), długość 191,00 mb;

Część Nr 11. Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek (działka nr 170), długość 710,00 mb;

Część Nr 12. Przebudowa drogi gminnej dz. ewidencyjna nr 425/2, obręb Łopuszno ul. Spacerowa, długość 352,00 mb;

Część Nr 13. Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały, (działka Nr 51/2, i 84/2 obręb Eustachów) długość 822,00 mb;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 001632T część ul. Żwirowej i Górki Łopuszańskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 106558.42

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KAMI, Katarzyna Kmita

Email wykonawcy: biuro@phukami.pl

Adres pocztowy: Kurzelów ul. Młynarska 12

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 131520.05

Oferta z najniższą ceną/kosztem 131520.05

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183107.97

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa drogi Karolinów – Marianów do drogi powiatowej nr 0483T

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 50209.26

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KAMI, Katarzyna Kmita

Email wykonawcy: biuro@phukami.pl

Adres pocztowy: Kurzelów ul. Młynarska 12

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 68638.74

Oferta z najniższą ceną/kosztem 68638.74

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118641.47

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Przebudowa drogi Antonielów – Wojciechów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 35204.87

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KAMI, Katarzyna Kmita

Email wykonawcy: biuro@phukami.pl

Adres pocztowy: Kurzelów ul. Młynarska 12

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48803.40

Oferta z najniższą ceną/kosztem 48803.40

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116326.76

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 001606T Grabownica – Rosochy I etap

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 145888.29

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KAMI, Katarzyna Kmita

Email wykonawcy: biuro@phukami.pl

Adres pocztowy: Kurzelów ul. Młynarska 12

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174254.72

Oferta z najniższą ceną/kosztem 174254.72

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 222941.13

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w msc. Fanisławiczki,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 29716.10

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe KAMI, Katarzyna Kmita

Email wykonawcy: biuro@phukami.pl

Adres pocztowy: Kurzelów ul. Młynarska 12

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: Włoszczowa

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33820.54

Oferta z najniższą ceną/kosztem 33820.54

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143884.17

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej Łopuszno ul. Spacerowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 102655.81

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 155404.97

Oferta z najniższą ceną/kosztem 155404.97

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164997.58

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 001636T w miejscowości Czartoszowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32299.76

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Email wykonawcy: biuro.wloszczowa@dukt.info.pl

Adres pocztowy: Wola Murowana ul. Zakładowa 17

Kod pocztowy: 26-052

Miejscowość: Nowiny

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48619.93

Oferta z najniższą ceną/kosztem 48619.93

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115888.14

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Przebudowa drogi – ul. Armii Krajowej w miejscowości Łopuszno - I etap

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 84352.66

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 144449.70

Oferta z najniższą ceną/kosztem 144449.70

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217761.94

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Przebudowa drogi Fanisławiczki – Hucisko I etap do rzeki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 58817.50

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 73856.64

Oferta z najniższą ceną/kosztem 73856.64

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 117739.91

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Przebudowa drogi w Snochowicach ul. Zagóra

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 22498.19

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

Email wykonawcy: biuro@dukt.info.pl

Adres pocztowy: ul. Zakładowa 17

Kod pocztowy: 26-052

Miejscowość: Nowiny

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 28910.68

Oferta z najniższą ceną/kosztem 28910.68

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69123.94

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Przebudowa drogi w miejscowości Jedle k/boiska

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 41665.24

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 53751.85

Oferta z najniższą ceną/kosztem 53751.85

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 102334.22

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 001612T Zasłońce - Okrajek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 118639.05

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

Email wykonawcy: biuro@dukt.info.pl

Adres pocztowy: ul. Zakładowa 17

Kod pocztowy: 26-052

Miejscowość: Nowiny

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 137692.93

Oferta z najniższą ceną/kosztem 137692.93

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180974.02

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej nr 001604T Eustachów Duży – Eustachów Mały

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 167921.79

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

Email wykonawcy: biuro@dukt.info.pl

Adres pocztowy: ul. Zakładowa 17

Kod pocztowy: 26-052

Miejscowość: Nowiny

Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 203384.68

Oferta z najniższą ceną/kosztem 203384.68

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 285513.20

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybiena podstawie art.ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie