Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 marca 2018 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach 07.03.2018 r. do 09.04.2018 r.. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 124 o pow. 0,3707 ha, Nr 185 o pow. 1,0034 ha, Nr 186 o pow. 0,1795 ha, Nr 187 o pow. 0,8011 ha, Nr 190 o pow. 0,0615 ha, Nr 192 o pow. 0,0228 ha, Nr 227/1
o pow. 1,2867 ha, Nr 228 o pow. 0,2918 ha, Nr 250 o pow. 0,2900 ha, Nr 274 o pow. 0,2123 ha, Nr 280 o pow. 0,1286 położonych w obrębie Nowek stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GNI.6620.5.44.2017.DG z dnia 02.02.2018 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie