Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2018 09:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od w dniach 26.03.2018 r. do 30.04.2018 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 6/2 o pow. 0,2435 ha, nr 7/4 o pow. 0,3645 ha, nr 12/4 o pow. 0,3747 ha, nr 13/6 o pow. 0,2539 ha, nr 43/1 o pow. 0,8860 ha , nr 43/2 o pow. 0,7903ha, nr 123 o pow. 0,2342 ha, nr 295 o pow. 0,0289 ha, nr 489 o pow. 0,0972 ha położone w obrębie /0008/ Dobrzeszów stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GN-I.6620.5.43.2017.DG.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie