Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2018 09:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach 26.03.2018 r. do 30.04.2018 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 101 o pow. 0,2400 ha, nr 143/2 o pow. 0,4440 ha, nr 144 o pow. 0,1000 ha, nr 146 o pow. 0,0600 ha, nr 150 o pow. 0,1600 ha, nr 154 o pow. 0,2100 ha, nr 266/2 o pow. 0,3226 , nr 317 o pow. 0,5600 ha, nr 323 o pow. 0,2500 ha, nr 378 o pow. 0,0900 ha, nr 404 o pow. 0,3800 ha, nr 413/2 o pow. 0,1979 ha, nr 414 o pow. 0,0900 ha, nr 416 o pow. 0,0800 ha, nr 483 o pow. 0,0500 ha, nr 485/2 o pow. 0,7872 ha, nr 527/2 o pow. 0,0544 ha, nr 529/2 o pow. 0,1876 ha, nr 530 o pow. 0,0900 ha położonych w obrębie Jedle stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GN-I.6620.5.40.2017.DG.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie