Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 marca 2018 09:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach 26.03.2018 r. do 30.04.2018 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki
nr 102 o pow.0,3100 ha, nr 121/1 o pow. 0,1700 ha, nr 175 o pow. 0,2300 ha, nr 255 o pow. 0,7400 ha, nr 268 o pow. 0,3100 ha, 270 o pow. 0,1100 ha, nr 284 o pow. 0,0900 ha, nr 285
o pow. 0,1700 ha, nr 298 o pow. 0,1600 ha, i nr 326 o pow. 0,0600 ha położone w obrębie /0014/ Grabownica, stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GN-I.6620.5.42.2017.DG.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie