Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 maja 2018 11:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w w dniach 05.04.2018 r. do 07.05.2018 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 198 o pow. 0,2300 ha i nr 379 o pow. 0,4900 ha położone w obrębie Jedle stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GN-I.6620.5.49.2017.DG.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie