Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lipca 2018 08:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami / informuje się, że w dniach od 27.07.2018 r. do 28.08.2018 r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki Nr 32/1 o powierzchni 0,8291 ha, Nr 32/2 o powierzchni 0,5346 ha, Nr 78/1 o powierzchni 0,2810 ha, Nr 78/2 o powierzchni 0,3515 ha, Nr 92 o powierzchni 0,6079 ha, Nr 129 o powierzchni 0,3429 ha położone w obrębie Olszówka stanowiące mienie gminne na podstawie decyzji Starosty Kieleckiego zn. GN - I.6620.5.56.2017.DG z dnia 24.05.2018 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Łopusznie – pokój Nr 1 Urzędu Gminy .

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Łopuszno

Logowanie